Navirel®

Navirel®

  • Som monoterapi til pasienter med metastaserende brystkreft (stadium 4) der behandling med antracyklin- og taxan-inneholdende kjemoterapi har sviktet eller ikke er hensiktsmessig
  • Ikke-småcellet lungekreft (stadium 3 eller 4)