Trecondi®

Trecondi®

Trecondi 1 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning (treosulfan)
Trecondi 5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning (treosulfan)

Treosulfan i kombinasjon med fludarabin er indisert som del av forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (alloHSCT) hos voksne pasienter og hos pediatriske pasienter eldre enn én måned med malign eller ikke-malign sykdom.